ŠTATÚT SÚŤAŽE

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Predstavuje úplnu úpravu pravidiel súťaže.

1.     Organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“)

Obchodné meno: Grape PR s.r.o.

Sídlo: Bajkalská 22

821 09 Bratislava

IČO: 47 695 595

zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 97592/B

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období 30.11. - 4.12. 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a splní podmienky účasti v súťaži (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti:
Obchodné meno: Grape PR s.r.o.
Sídlo: Bajkalská 22
821 09 Bratislava
IČO: 47 695 595

zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky
Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 97592/B

 

5. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže poslal odpoveď do komentára pod príspevkom na facebookovej stránke Grape PR. Pre vylúčenie pochybností platí, že s jedným komentárom sa môže súťažiaci zúčastniť súťaže len jedenkrát. Súťažiaci môže vyhrať najviac jedenkrát za celú dobu trvania súťaže. Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

6. Výhra

3x diár Vizionári. Na výhru nie je právny nárok a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v súťaži.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú 3 výhercovia vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov súťaže.

Oznámenie o výhercoch bude zverejnené v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a taktiež budú výhercovia o tejto skutočnosti upovedomení prostredníctvom správy im zaslanej na ich profiloch na sociálnej sieti Facebook. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru. Ak výhercovia nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

8. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná prepravou prostredníctvom poštového podniku výhercovi na náklady organizátora. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

9. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň odpovedaním na príspevok organizátora na facebookovej stránke organizátora udeľuje súhlas organizátorovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov nevyhnutných na realizáciu súťaže za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercu na facebookovej/internetovej stránke organizátora a/alebo partnera, alebo na iných sociálnych sieťach, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktná adresa len pri výhercoch súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu info@grapepr.sk.

Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo:

a)     požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,

b)     na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,

c)     na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,

d)     na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,

e)     namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,

f)      na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,

g)     aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona .

h)     kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

i)       podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom,

j)       pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v  úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

 

9. Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi súťaže u žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej a facebookovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia.

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal.

Osoby   konace   v rozpore   s   pravidlami   ťaže   nebudú   do   ťaže   zaradené. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje pvo úplne vylúč účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol úča v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora súťaže je konné, bez možnosti odvolania.

Pvo na výhru nie je mož postúpiť alebo previe na inú osobu pred jej vyplatením ťažiacemu.

Organizátor súťaže  nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nespvnymi údajmi poskytnutými   účastníkom,   alebo   v   súvislosti   s   neuplatnením,   nevyzdvihnutím,   resp. nevyužitím   výhry

Organizátor súťaže a subjekty uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke: https://www.facebook.com/grapepr

V Bratislave dňa 30.11.2022