ŠTATÚT SÚŤAŽE 

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Predstavuje úplnu úpravu pravidiel súťaže.

1. Organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“)

Obchodné meno: Grape PR s.r.o.

Sídlo: Bajkalská 22

821 09 Bratislava

IČO: 47 695 595


zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 97592/B


Partnerom súťaže je

Obchodné meno: Grape PR s.r.o.

Sídlo: Bajkalská 22

821 09 Bratislava

IČO: 47 695 595


zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 97592/B


2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období 9.12. - 12.12. 2022. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov a splní podmienky účasti v súťaži (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti:

Obchodné meno: Grape PR s.r.o.

Sídlo: Bajkalská 22

821 09 Bratislava

IČO: 47 695 595


zapísaná v Obchodnom reg. Slovenskej republiky

Okresného súdu Bratislava I

oddiel: Sro, vložka číslo: 97592/B


5. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby účastník súťaže napísal odpoveď na súťažnú otázku do komentára pod príspevkom na stránke Instagram a sledoval požadovaný instagramový profil. Pre vylúčenie pochybností platí, že s jedným komentárom sa môže súťažiaci zúčastniť súťaže len jedenkrát. Súťažiaci môže vyhrať najviac jedenkrát za celú dobu trvania súťaže. Používanie viacerých instagramových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

6. Výhra

Výhrou v súťaži je 1x kalendár na rok 2023 od Hartmann Slovensko.

Na výhru nie je právny nárok a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v súťaži.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Organizátor dáva do pozornosti, že od zdanenia sú oslobodené len prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 €. V prípade nepeňažnej výhry výhercom v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, organizátor oznámi výhercovi nadobúdaciu hodnotu nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výhru správne zdaniť.

7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov súťaže.

Oznámenie o výhercovi bude zverejnené v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Instagram a taktiež budú výhercovia o tejto skutočnosti upovedomení prostredníctvom správy im zaslanej na ich profil na sociálnej sieti Instagram. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru. Ak výhercovia nebudú reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejavia záujem výhru si prevziať, strácajú na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

8. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná prepravou prostredníctvom poštového podniku výhercovi na náklady organizátora. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora.

9. Ochrana osobných údajov

Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň odpovedaním na príspevok organizátora na instagramovej stránke organizátora udeľuje súhlas organizátorovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov nevyhnutných na realizáciu súťaže za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercu na instagramovej/internetovej stránke organizátora a/alebo partnera, alebo na iných sociálnych sieťach, archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktná adresa len pri výhercoch súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 6 mesiacov po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu www.info@grapepr.sk.

Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo:

a) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona,

b) na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona,

c) na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona,

d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona,

e) namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona,

f) na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona,

g) aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona .

h) kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov,

i) podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom,

j) pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

10. Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči účastníkovi súťaže u žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagram a nie je s Instagramom inak spojená.

Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej a instagramovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia.

Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal.

Osoby konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje právo úplne vylúčiť účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

Právo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej vyplatením súťažiacemu.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

Organizátor súťaže a subjekty uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Instagram z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže.

Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke: https://www.instagram.com/grape.pr/


V Bratislave 9. decembra 2022